HCL nr 53 din 29 iunie 2023 priv. aprob. SF a ind teh.ec, a dev. gen. si depunerea cererii de finantare ptr ob de invest – Construire si dotare Corp Nou si reabilitare modernizare extindere Corp C2 Scoa Descarca
HCL nr 52 din 29 iunie 2023 priv admiterea org si desfasurarii de catre gest. fondurilor cinegetice a actiunilor de alungare si de recoltare a ex. de anim. salbatice care produc pagube culturilor agrico Descarca
HCL nr 51 din 29 iunie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda, jud Calarasi, pe anul 2023 – Sursa A Descarca
HCL nr 50 din 29 iunie 2023 privind aprobarea SF, a indic tehnico-ec si a dev gen ptr ob de inv. Asigurarea infrastructurii ptr transportul verde prin constr de piste de biciclete pe raza com Cuza Voda Descarca
HCL nr 49 din 29 iunie 2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 47000 lei Descarca
HCL nr 48 din 29 iunie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general ptr ob de investitie Reparatii retea alimentare cu apa Descarca
HCL nr 47 din 9 iunie 2023 priv aprob prel duratei de executie a proiectulu si a viabil scrisorii de garantie bancara emisa de FGCR IFN ptr finantarea ob de inv Modernizarea si dotarea caminului cultura Descarca
HCL nr 46 din 9 iunie 2023 privind aprobarea DALI a indicatorilor teh. economici si a dev gen ptr ob de invest Reabilitare sediu serviciu public de alim cu apa si canalizare din com Cuza Voda Descarca
HCL nr 45 din 30 mai 2023 privind aprobarea infiintarii unei piete volante in com Cuza Voda sat Ceacu jud Calarasi si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a pietei volante Descarca
HCL nr 44 din 30 mai 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 – Sursa A Descarca
HCL nr 43 din 30 mai 2023 privind transmiterea live video si audio a sedintelor consiliului local al com Cuza Voda si aprobarea unor masuri de imbunatoatire a actului de transparenta decizionala Descarca
HCL nr 42 din 30 mai 2023 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 525000 lei Descarca
HCL nr 41 din 23 mai 2023 privind participarea comunei Cuza Voda la parteneriatul Leader cu denumirea Asociatia Grupul de Actiune Baraganul de Sud Est Descarca
HCL nr 40 din 28 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 – Sursa A Descarca
HCL nr 39 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea contului de executie al UAT comuna Cuza Voda pe trim I al anului 2023 Descarca
HCL nr 38 din 28 aprilie 2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii cu aparatul de specialitate al primarului com Cuza Voda jud Calarasi pentru anul 2023 Descarca
HCL nr 37 din 28 aprilie 2023 privind stabilirea taxelor de inchiriere (cheltuieli utilitati) ptr spatiile si obiectele de inventar din incinta caminelor culturale incepand cu anul 2023 Descarca
HCL nr 36 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a caminelor culturale din com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 35 din 28 aprilie 2023 privind infintarea serviciului social Ingrijire persoane varstnice la domiciliu in subordinea SPAS Descarca
HCL nr 34 din 28 aprilie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Cons local Cuza Voda jud Calarasi ptr o perioada de 3 luni mai – iulie 2023 Descarca
HCL nr 33 din 28 aprilie 2023 privind modif si compl art 1 si 2 din HCL nr 95 din 2022 privind actualizarea ind tehnico economici ai ob Modernizarea si dotarea caminului cultural din Cuza Voda jud Calaras Descarca
HCL nr 32 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea Imnului com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 31 din 28 aprilie 2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale in com Cuza Voda cu rata inflatiei de 13,8% pentru anul 2024 Descarca
HCL nr 30 din 28 aprilie 2023 privind aprobare PUZ Infiintare centrala electrica fotovoltaica com Cuza Voda, beneficiar SC Danube Power Renewables SRL Descarca
HCL nr 29 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a com Cuza Voda jud Calarasi ptr perioada 2021 2027 Descarca
HCL nr 28 din 23 martie 2023 privind aprobarea inchirierii prin atrib directa a unui lot de 20 ha, categ fol arabil din izlaz pretul de inchiriere si medelul de contract Descarca
HCL nr 27 din 23 martie 2023 privind aprobarea PT a indic tehnico ec actualizati si a devizului gen actualizat ptr ob de invest Modernizare drumuri de interes local in com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 26 din 23 martie 2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului Road Safety Outdoor Education Descarca
HCL nr 25 din 23 martie 2023 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizatiei de funct avizului program de functionare si acordului de funct a agentilor ec din com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 24 din 23 martie 2023 privind aprobare inchirierii unor suprafete de pasune suprafete de pasune disp inchirierii in 2023 prin atribuire directa cresc de animale precum si pretul de inchiriere Descarca
HCL nr 23 din 23 martie 2023 privind modif contr de inchiriere ptr suprafetele de pasune aflate in domeniul privat al com Cuza Voda si aprobarea actului aditional nr 1 la contr de inchiriere 4 din 2022 Descarca
HCL nr 22 din 23 martie 2023 privind rezilierea unor contracte de inchiriere ptr suprafetele de pasune aflate in domeniul privat al com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 21 din 23 martie 2023 privind aprobarea contului de executie al UAT comuna Cuza Voda pe trim IV al anului 2022 Descarca
HCL nr 20 din 23 martie 2023 privind aprobarea listei de investitii a comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 Descarca
HCL nr 19 din 23 martie 2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 in anul 2023 in suma de 230000 lei Descarca
HCL nr 18 din 23 martie 2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in com Cuza Voda jud Calarasi pentru anul 2023 Descarca
HCL nr 17 din 23 martie 2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al com Cuza Voda jud Calarasi PAAR pentru anul 2023 Descarca
HCL nr 16 din 15 martie 2023 privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea infrastructurii educationale a Scolii gimnaziale nr 1 si a Gradinitei cu program normal din com Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL 15 din 21 februarie 2023 privind modificarea HCL nr 98 din 2022, priv. aprobarea valorificarii unui lot din izlazul comunal, prin diminuarea supr de teren arabil cu 20 ha Descarca
HCL 14 din 21 februarie 2023 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei CS Zarea Cuza Voda 2016, in anul 2023 Descarca
HCL 13 din 21 februarie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com Cuza Voda, jud Calarasi, pe anul 2023 – sursa A Descarca
HCL 12 din 21 februarie 2023 privind aprobarea Programului manifestarilor culturale, artistice, sportive, social educative si religioase ce se vor desfasura in com Cuza Voda, jud Calarasi in anul 2023 Descarca
HCL 11 din 21 februarie 2023 privind acordarea de facilitati fiscale si aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de inchiriere nr 8808 din 24 nov 2022 cu SC ACUD BENEFIC SRL Descarca
HCL 10 din 21 februarie 2023 privind acordarea de facilitati fiscale si aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de inchiriere nr 53 din 5 ian 2023 cu Cabinetul Medical Stomatologie Dobre Catalin Descarca
HCL nr 9 din 6 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local de venturi si cheltuieli al comunei Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2023 Descarca
HCL nr 8 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si UAT Cuza Voda Descarca
HCL nr 7 din 31 ianuarie 2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 Descarca
HCL nr 6 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2023 Descarca
HCL nr 5 din 31 ianuarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi pentru o perioada de 3 luni – februarie-aprilie 2023 Descarca
HCL nr 4 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea depunerii proiectului Extindere retea canalizare menajera, extindere statie de epurare, racorduri, extindere retea apa potabila si bransamente com Cuza Voda Descarca
HCL nr 3 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului ACTIV Activitati educationale nonformale pentru dezvoltarea elevilor Descarca
HCL nr 2 din 20 ianuarie 2023 privind validarea dispozitiei primarului nr 4 din 5 ian 2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A din excedentul bugetului local Descarca
HCL nr 1 din 20 ianuarie 2023 privind validarea dispozitiei primarului nr.343 din 22 dec 2022 privind rectificarea bugetului local al com Cuza Voda jud Calarasi pe anul 2022 Descarca
HCL nr 113 din 20 dec 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda pe anul 2022 Sursa A Descarca
HCL nr 112 din 20 dec 2022 privind modificarea si completarea HCL nr32 din 2022 privind aprobarea programului manifestarilor culturale artistice sportive etc ce se desfasoara in com Cuza Voda in 2022 Descarca
HCL nr 111 din 20 dec 2022 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr 36 din 2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Cuza Voda Descarca
HCL nr 110 din 20 dec 2022 privind aprobarea zonelor de amplasare a containerelor pentru reciclare selectivă PETuri doze sticla carton hartie Descarca
HCL nr 109 din 20 dec 2022 privind aprobarea initierii etapei studiului de fezabilitate a investitiei Construire si dotare centru de zi in comuna Cuza Voda jud Calarasi Descarca
HCL nr 108 din 20 dec 2022 privind aprobarea initierii etapei studiului de fezabilitate a investitiei Reabilitare modernizare si extindere Sc Gimnaziala Cuza Voda Descarca
HCL nr 107 din 20 dec 2022 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Ciocanesti Descarca
HCL nr 106 din 20 dec 2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Cuza Voda din anul 2021 in anul 2022 în suma de 313000 lei Descarca
HCL nr 105 din 20 dec 2022 privind aprobarea DALI a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Reabilitare apa potabila in com Cuza Voda Descarca
HCL nr 104 din 20 dec 2022 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului si a valabilitatii scrisorii de garantie bancara emisa de FGCR IFN SA Descarca
HCL nr 103 20 dec 2022 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2023 2024 in comuna Cuza Voda judetul Calarasi Descarca
HCL nr 102 din 20 dec 2022 privind aprobarea taxelor si tarifelor Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Cuza Voda județul Calarasi pentru anul 2023 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 101 din 29 nov 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Vodă pe anul 2022 Sursa A Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 100 din 29 nov 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei cuza Voda pe anul 2022 sursa G Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 99 din 29 nov 2022 privind impozitele si taxele locale Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 98 din 29 nov 2022 privind aprobarea valorificarii unui lot din izlazul comunal prin cultivarea cu plante furajere si cereale Descarca
Proces verbal din 15.11.2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 97/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 96/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 95/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 94/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 93/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 92/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 91/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 90/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 89/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 88/2022 Descarca
Hotarare Consiliu Local nr 87/2022 Descarca
Proces verbal 06 octombrie 2022 Descarca
Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare sediu serviciu public de alimentare cu apa si canalizare Descarca
Hotarare privind infintarea Serviciului Public de alimentare cu apa si canalizare Descarca
Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local Descarca
Hotarare privind aprobarea actualizarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza Voda Descarca
Hotarare privind aprobarea DALI Descarca
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor elevilor Descarca
Hotarare privind constituirea unei comisii mixte de analiza si verificare Descarca
Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.2 Descarca
Hotarare privind aprobarea platii, prin compensare, a concediului de odihna neefectuat Descarca
Hotarare privind imputernicirea viceprimarului comunei Cuza Voda sa conduca si sa coordoneze activitatea Serviciului Public cu Alimentare cu Apa si Canalizare Descarca
Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatiei publice, a unor spatii in suprafata utila de 139.33 mp, din cladirea Dispensar uman” Descarca
Hotarare privind aprobarea acordarii unui premiu, in bani, pentru eleva Andreea-Ruxandra Nicolae” Descarca
Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda pe anul 2022 sursa A” Descarca
Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda pe anul 2022 sursa G” Descarca
Proces verbal 29 septembrie 2022″ Descarca
HCL 70 din 13.09.2022 privind realizarea proiectului “Asigurarea infrastructurii specifice pentru activitati pescaresti in comuna Cuza Voda” Descarca
HCL 69 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Vodă, județul Călărași, pe anul 2022 Descarca
Minuta sedinta extraordinara 12 august 2022 Descarca
HCL 68 din 12.08.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2022 Descarca
HCL 67 din 12.08.2022 privind alegerea viceprimarului Descarca
Proces verbal sedinta extraordinara 12 august 2022 Descarca
HCL reciclare gunoi Descarca
HCL 66 din 26.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda Descarca
HCL 65 din 26.07.2022 privind preventia aparitiei unor situatii de urgenta determinate de tipul de risc CANICULA si limitarea efectelor acesteia Descarca
HCL 64 din 26.07.2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “MODERNIZAREA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUZA VODA” Descarca
HCL 63 din 26.07.2022 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investitie “MODERNIZAREA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CUZA VODA” Descarca
HCL 62 din 20.07.2022 privind aprobarea platii prin compensarea CO neefectuat pentru viceprimarului comunei Cuza Vodă, Viorel Buzoianu, al cărui mandat a încetat la data de 31 mai 2022 Descarca
HCL 60 din 20.07.2022, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ștefan Adrian – Cătălin Descarca
Proces verbal sedinta ordinara 20 iulie 2022 Descarca
HCL 59 din 20.07.2022 Alegerea președintelui de ședinta Descarca
Hotărârea 58/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 57/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 56/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 55/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 54/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 53/30.06.2022 Descarca
Hotărârea 52 – 2022 Descarca
Proces Verbal 30 06 2022 Descarca
Hotărârea 51 – 2022 Descarca
Hotărârea – 31.05.2022 Descarca
Hotărârea 50 – 2022 Descarca
Proces verbal 31.05.2022 Descarca
Hotărârea nr. 41 – 16.05.2022 Descarca
Proces verbal 16.05.2022 Descarca
Hotărârea nr. 05 – 05.05.2022 Descarca
Proces verbal 05 – 05.05.2022 Descarca
Hotărârea – 28.04.2022 Descarca
Proces verbal – 28.04.2022 Descarca
Hotărârea nr. 14 – 14.04.2022 Descarca
Proces verbal 14 – 14.04.2022 Descarca
Hotărârile de la nr. 21 – 27 / 30. 03. 2022 Descarca
Hotărârea nr. 20/ 09. 03. 2022 Descarca
Hotarare nr.19/28.02.2022 Descarca
Hotarare nr.18/28.02.2022 Descarca
Hotarare nr.17/28.02.2022 Descarca
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Descarca
Hotarare privind modificarea organigramei si a statutului de functii cu aparatul de specialitate al primarului Descarca
Hotarare privind aprobarea ROF al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Descarca
Hotarare privind aprobarea ROF al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Descarca
Hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale primariei Descarca
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt anul 2022 Descarca
Hotarare privind aprobarea ROF al salii de sport Descarca
Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol Descarca
Hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute pt suprafata de 78 m2 teren intravilan Descarca
Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului-cladire: Descarca
Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim IV al anului 2021 si incheierea exercitiului bugetar al anului 2021 Descarca
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt anul 2022 Descarca
Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2021 in anul 2022 Descarca
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatea de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cuza Voda Descarca
Hot 6 -18.01.2022 + anexa 1 Descarca
Hot acoperirea definitivă a deficit Descarca
Hot modificate HCL nr. 54 2021 Descarca
Hotărârea nr. 63 / 28. 12. 2021 și minuta ședintei Descarca
SEDINTA 14.12.2021 Descarca
Hotararea nr 50-51-52 din 11.2021 Descarca
Hotararea nr 50-51-52 din 11.2021 Descarca
Patrimoniul pajistilor din UAT Cuza Voda Descarca
Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Cuza Voda Descarca
Hotararea nr 46-49 din 15. 10 . 2021 Descarca
Hotararea nr 130 / 11.10.2021 Descarca
Hotararea nr 127 / 08.10.2021 Descarca
Hotararea nr 125 / 06.10.2021 Descarca
Hotararea nr 36 / 30.09.2021 Descarca
Hotararea nr 45 / 30.09.2021 Descarca
Hotararea nr 122 / 03.10.2021 Descarca
Hotararea nr 112 / 24.09.2021 Descarca
Hotararea nr 106 / 18.09.2021 Descarca
Hotărârea nr. 35 / 07. 09. 2021 și minuta ședinței Descarca
Hot 98-09.08.2021 Descarca
Hotarari sedintea ordinara 28 mai 2021 Descarca
Dispozitia de convocare Consiliul local din data de 28. 05. 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 15 aprilie 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 31 martie 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 15 martie 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 26 februarie 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 27 ianuarie 2021 Descarca
Minuta sedintei ordinare din 17 ianuarie 2021 Descarca
Hotărârea nr. 19/ 15. 04. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local pentru o perioada de 3 luni Descarca
Hotărârea nr. 18/ 15. 04. 2021 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV si inchiderea exercitiului bugetar al anului 2020 Descarca
Hotărârea nr. 17/ 15. 04. 2021 privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020 in anul 2021 Descarca
Hotărârea nr. 16/ 15. 04. 2021 privind aprobarea burselor scolare Descarca
Hotărârea nr. 15/ 15. 04. 2021 privind aprobarea bugeturilor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 Descarca
Hotărârea nr. 14/ 15. 04. 2021 privind serviciul aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizatiei de functionare, Avizului program de functionare si Acordului de functionare agentilor economici Descarca
Hotărârea nr. 13/ 06. 04. 2021 privind serviciul public de alimentare cu apa si canalizare Descarca
Hotărârea nr. 12/ 06. 04. 2021 privind serviciul de iluminat public Descarca
Hotărârea nr. 11/ 15. 03. 2021 realizarea investitiei Modernizare si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotărârea nr. 7/ 26. 02. 2021 privind închirierea pășunii Descarca
HOTARARE nr. 2/27.01.2021 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV 2020 si stabilirea. Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 Descarca
Hotararea numarul 53 din 2020 – privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii – C.N.I. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 52 din 2020 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 51 din 2020 – privind aprobarea participarii la “Programul privind sprijinirea efecientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” cu proiectul “MODERNIZARE SI EFIECIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 50 din 2020 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici actualizati ai obiectivului de investitii “Amenajare circulatii pietonale in sat Ceacu, DJ 306” Descarca
Hotararea numarul 49 din 2020 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 48 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III al anului 2020 Descarca
Hotararea numarul 47 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II al anului 2020 Descarca
Hotararea numarul 46 din 2020 – privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Cuza Voda pe anul 2020, in vederea achizitionarii unor pachete cadou pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Cuza Voda, cu ocazia sarbatorilor de iarna Descarca
Hotararea numarul 45 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “Modernizare statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 44 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 43 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 42 din 2020 – privind aprobarea proiectului si intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Infiintare retea de distributie gaza naturale in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 41 din 2020 – privind implementarea proiectului “Achizitii pentru un sistem informational integrat in comuna Cuza Voda” Descarca
Hotararea numarul 40 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei Modernizare si dotare Caminului cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi; Descarca
Hotararea numarul 39 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 38 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III-a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 37 din 2020 – privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in relatia cu A.F.I.R., pentru implementarea proiectului “Modernizarea si dotarea caminului cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 36 din 2020 – privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 35 din 2020 – privind alegerea Viceprimarului comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 34 din 2020 – privind constituirea comisiei de numarare a votului in cazul procedurii de vot secret Descarca
Hotararea numarul 33 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consoliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 Descarca
Hotararea numarul 32 din 2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 31 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 30 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 29 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din IULIE-SEPTEMBRIE 2020 Descarca
Hotararea numarul 28 din 2020 – privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratie, prin Compania Nationala de Investitii – C.N.I a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire Complex Sportiv in satul Cuza Voda, comuna Cuza Voda, Stadion, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 27 din 2020 – privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 26 din 2020 – Pentru modificarea HCL nr. 9 din 28 februarie 2020 privind infiintarea si organizarea “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 25 din 2020 – privind stabilirea modalitatii de inregistrarea si modificare a datelor pe care trebuie sa le contina registrul agricol, declarate de persoane fizice si juridice si aprobarea modelului tipizat de cerere/declaratie si invitatie Descarca
Hotararea numarul 24 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2020 Descarca
Hotararea numarul 23 din 2020 – privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Cuza Voda pentru anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 22 din 2020 – privind aprobare P.U.Z. UNITATI AGRICOLE SI SERVICII amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 132, P 1, nr. cadastral 22638 si 23565, judet Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G si Regulamentul Local de Urbanism aferent – beneficiar: FLORIAN TOP COMERCIAL SRL si N&N PAUN COM AGRO SRL Descarca
Hotararea numarul 21 din 2020 – privind aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE SERVICE AUTO amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 84, P 6, nr. cadastral 23509, judetul Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: IVAN VIOREL PETRONEL Descarca
Hotararea numarul 20 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei “Modernizare statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 19 din 2020 – privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie de la FGCR IFN SA pentru realizarea investitiei Modernizare si reabilitare Camin Cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 18 din 2020 – privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta al COMUNEI CUZA VODA, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 17 din 2020 – privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi prin includerea sistemului de iluminat public din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 16 din 2020 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati ai obiectivului de investitii “Modernizarea si dotarea Caminului Cultural din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 15 din 2020 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 14 din 2020 – privind darea in administrare a “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 13 din 2020 – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 12 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile APRILIE-IUNIE 2020 Descarca
Hotararea numarul 11 din 2020 – privind punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre Comitetul Judeten pentru Situatii de Urgenta Calarasi si ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta Descarca
Hotararea numarul 10 din 2020 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV si inchiderea exercitiului bugetar al anului 2019 Descarca
Hotararea numarul 09 din 2020 – privind infiintarea si organizarea “Serviciului public de Alimentare cu Apa si Canalizare” de interes local, specializat, cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 08 din 2020 – privind modificarea si completarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 07 din 2020 – privind aprobarea listei de investitii pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 06 din 2020 – privind aprobarea utlizarii excedentului din anul 2019 in anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 05 din 2020 – privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 04 din 2020 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 in vederea repartizarii orelor de munca beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare Descarca
Hotararea numarul 03 din 2020 – privind aprobarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din structura retelei de unitati scolare a comunei Cuza Voda ce vor functiona in anul scolar 2020-2021 Descarca
Hotararea numarul 02 din 2020 – privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A Descarca
Hotararea numarul 01 din 2020 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile IANUARIE-MARTIE 2020 Descarca
Hotararea numarul 67 din 2019 – privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 31 din 24.06.2016, privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 66 din 2019 – privind aprobarea stategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 65 din 2019 – privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 64 din 2019 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pe semestrul II al anului 2019 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Descarca
Hotararea numarul 63 din 2019 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare DC 10 in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”, faza de proiectare: Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie Descarca
Hotararea numarul 62 din 2019 – privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Cuza Voda pe anul 2019, in vederea achizitionarii unor pachete cadou pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Cuza Voda, cu ocazia sarbatorilor de iarna Descarca
Hotararea numarul 61 din 2019 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 60 din 2019 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 59 din 2019 – privind aprobarea cumpararii proprietatii imobiliare teren intravilan in suprafata de 3058 mp si casa in suprafata de 176 mp, situate in in sat Cuza Voda, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 58 din 2019 – pentru aprobarea raportului de evaluare nr.213/18.09.2019 privind proprietate imobiliara teren si constructie situat in comuna Cuza Voda, sat Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 57 din 2019 – pentru aprobarea procedurii privind achizitia de bunuri imobile de catre Comuna Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 56 din 2019 – privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, prin introducerea unei noi pozitii, drum comunal, in suprafata de 34594 m.p. cu vecinatatile: N – D.J. 310, S – D.N 3, E – Proprietati particulare, V – Proprietati particulare, compus din patru tronsoane si completarea HCL nr. 18/1999 Descarca
Hotararea numarul 55 din 2019 – privind actualizarea devizului general dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 54 din 2019 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 53 din 2019 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr. 38 din 30.07.2019, privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi a drumului agricol in suprafata de 17.999 m.p. cu vecinatatile: N-Canal, T28/1; S-T30/1, T29/2/1, T28/2; E-canal, limita UAT Stefan Voda, V – limita UAT Gradistea si completarea HCL nr.18/1999 Descarca
Hotararea numarul 52 din 2019 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului TABACARU ANGHEL urmatorul supleant inscris pe lista de candidati ai Partidului Social Democrat Descarca
Hotararea numarul 51 din 2019 – privind aprobarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 50 din 2019 – privind aprobarea documntatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii: “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”, faza de proiectare, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de intrerventie Descarca
Hotararea numarul 49 din 2019 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile octombrie-decembrie 2019 Descarca
Hotararea numarul 48 din 2019 – privind aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public al comunei Cuza Voda pentru realizarea investitiei “Alimentare cu energie electrica siloz cereale apartinand AGROTERAPIA SRL”, a AGROTERAPIA SRL pentru E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA Descarca
Hotararea numarul 47 din 2019 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 46 din 2019 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II al anului 2019 Descarca
Hotararea numarul 43 din 2019 – Modificarea HCL nr.35 din 29 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 42 din 2019 – privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali in semestrul I, anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 41 din 2019 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al anului 2019 Descarca
Hotararea numarul 40 din 2019 – privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Marin Stefan Otto Descarca
Hotararea numarul 33 din 2019 – privind aprobarea alocarii sumei de 1500 lei din bugetul local al comunei Cuza Voda pentru sportiva SURLOI BIANCA NICOLE ROMINA, ocupanta locului I la Campionatul National Individual LUPTE FEMININE U15, Tulcea, iunie 2019 Descarca
Hotararea numarul 32 din 2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Modernizare statii de apa, extindere statie de epurare si retea de canalizare menajera etapa a III a in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 31 din 2019 – privind asumarea respectarii prevederilor legislative in privinta regimului deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei prin reprezentantul legal in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement Salubris Descarca
Hotararea numarul 30 din 2019 – privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Descarca
Hotararea numarul 29 din 2019 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al anului 2019 Descarca
Hotararea numarul 28 din 2019 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2019 Descarca
Hotararea numarul 27 din 2019 – privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2018 Descarca
Hotararea numarul 26 din 2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 25 din 2019 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului comunei Cuza Voda in anul 2019 Descarca
Hotararea numarul 24 din 2019 – privind reorganizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 23 din 2019 – privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.31 din 24.06.2016, privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 22 din 2019 – privind aprobarea intocmirii proiectului STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INFIINTAREA DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA CUZA VODA CU SATELE APARTINATOARE CUZA VODA, CEACU, CALARASII VECHI, JUDETUL CALARASI Descarca
Hotararea numarul 21 din 2019 – privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi a drumului agricol in suprafata de 17.999 m.p. cu vecinatatile: N – Canal, T28/1; S – T30/1, T29/2/1, T28/2; E – canal, limita UAT Stefan Voda, V – limita UAT Gradistea si completarea HCL nr.18/1999 Descarca
Hotararea numarul 20 din 2019 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019, in vederea repartizarii orelor de munca beneficiarilor de ajutor social Descarca
Hotararea numarul 19 din 2019 – pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 83/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 18 din 2019 – privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 17 din 2019 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV al anului 2018 Descarca
Hotararea numarul 16 din 2019 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile APRILIE-IUNIE 2019 Descarca
Hotararea numarul 15 din 2019 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Petcu Ion, urmatorul supleant inscris pe lista de candidati ai Partidului Social Democrat Descarca
Hotararea numarul 14 din 2019 – pentru modificare Hotarare Consiliul Local nr. 28 din 27.02.2017, privind cofinantarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare unitate sanitara in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 13 din 2019 – pentru modificare Hotarare Consiliul Local nr. 25 din 27.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare unitate sanitara in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 12 din 2019 – pentru modificare Hotarare Consiliul Local nr. 25 din 17.05.2016, privind implementarea proiectului “MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN SAT CALARASII VECHI, COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 11 din 2019 – privind asocierea intre Judetul Calarasi si Comuna Cuza – Voda , Judetul Calarasi, pentru realizarea unei lucrari de interes public local pe Drumul judeten 306, reprezentand “EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CUZA – VODA , JUDETUL CALARASI”; Descarca
Hotararea numarul 10 din 2019 – pentru indreptare eroare materiala din HCL nr. 20/27.02.2017 privind aprobarea investitiei “EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CUZA – VODA , JUDETUL CALARASI” si HCL nr.9/29.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investitiei “EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CUZA – VODA , JUDETUL CALARASI”; In sensul ca in loc de EXTINDEREA se va citi MODERNIZAREA Descarca
Hotararea numarul 9 din 2019 – privind actalizarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea investitiei “EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CUZA VODA JUDETUL CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 8 din 2019 – privind acordarea unei sume domnului Manastireanu Nicolae, ca ajutor de urgenta pentru refacerea locuintei afectate de incendiul din data de 19 ianuarie 2019 Descarca
Hotararea numarul 7 din 2019 – privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr. 94 din 27 noiembrie 2017, privind implementarea proiectului “DOTARE CU ECHIPAMENTE A SERVICIULUI SITUATIE DE URGENTA” Descarca
Hotararea numarul 6 din 2019 – privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Cuza Voda, judet Calarasi Descarca
Hotararea numarul 5 din 2019 – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, prin transformarea unei functii publice de executie vacante Descarca
Hotararea numarul 4 din 2019 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati Descarca
Hotararea numarul 3 din 2019 – privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Cuza Voda, pentru anul scolar 2019-2020 Descarca
Hotararea numarul 2 din 2019 – privind aprobarea organizarii unei proceduri de selectie, pentru incheierea unui Acord de parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul “Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020(POCU)” Descarca
Hotararea numarul 1 din 2019 – privind acoperirea definitiva din bugetul de activitati finantate integral din venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare Descarca
Hotararea numarul 84 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 83 din 2018 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 82 din 2018 – privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda, prin transformarea unor functii publice de executie vacante Descarca
Hotararea numarul 81 din 2018 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judet Calarasi, nr.40/30.05.2018, privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a terenului intravilan aflat in proprietate privata a comunei Cuza Voda, judet Calarasi, in suprafata totala de 24,2140 ha, nr. Cadastral 24702, CF 24702 si nr. Cadastral 24703, CF 24703 Descarca
Hotararea numarul 80 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile ianuarie – martie 2019 Descarca
Hotararea numarul 79 din 2018 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii pentru realizarea investitiei “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 78 din 2018 – privind aprobarea alocarii sumei de 9.870 lei din bugetul local al comunei Cuza Voda pe anul 2018, in vederea achizitionarii unor pachete – cadou pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Cuza Voda, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Descarca
Hotararea numarul 77 din 2018 – privind aprobarea contului de executie pe trimestrul III al anului 2018 Descarca
Hotararea numarul 76 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltulieli pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 75 din 2018 – privind aprobarea deplasarii Primarului U.A.T. Comuna Cuza Voda la Minsk, Republica Belarus, in perioada 26-30 noiembrie 2018 Descarca
Hotararea numarul 74 din 2018 – privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr.18/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi. Descarca
Hotararea numarul 73 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 72 din 2018 – privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 71 din 2018 – privind inregistrarea Comunei Cuza Voda in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line. Descarca
Hotararea numarul 70 din 2018 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judet Calarasi, nr.35/23.04.2018, privind aprobarea actului aditional la protocolul de colaborare din cadrul parteneriatului incheiat intre comuna Cuza Voda, reprezentata prin Consiliul local al comunei Cuza Voda si organizatia nonguvernamentala(nonprofit) Asociatia “Padurea copiilor” Descarca
Hotararea numarul 69 din 2018 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda, judet Calarasi, nr.33/23.04.2018, privind insusirea propunerii de concesionare si demararea procedurilor in vederea concesionarii terenului aflat in proprietatea privata a comunei Cuza Voda, din Tarlaua 110/4 in suprafata de 24,2140 ha” Descarca
Hotararea numarul 68 din 2018 – privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr.51/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de “Administrare a domeniului public si privat al comunei, de gospodarire a apei si canalizare, paza si lucrari edilitare” Descarca
Hotararea numarul 67 din 2018 – privind acordarea unui mandat special domnului Cojocaru Marius, in vederea exercitarii atributiilor comunei Cuza Voda, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Descarca
Hotararea numarul 66 din 2018 – privind aprobarea participarii Comunei Cuza Voda la constituirea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Sud Gaze” Descarca
Hotararea numarul 65 din 2018 – privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.31 din 24.06.2016, privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 64 din 2018 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Paun Ilie, urmatorul supleant inscris pe lista de candidati ai Partidului National Liberal Descarca
Hotararea numarul 63 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile octombrie – decembrie 2018 Descarca
Hotararea numarul 58 din 2018 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei CUZA VODA, judetul CALARASI, pentru perioada 2015-2019 Descarca
Hotararea numarul 57 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 56 din 2018 – privind modificarea si completarea HCL nr. 18/2018, modificata si completata, privind LISTA de INVESTITII pe anul 2018 a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 55 din 2018 – privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantei din partea S.C. FGCR – IFN S.A. in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Dotare cu echipamente a Serviciului SITUATII DE URGENTA” finantat prin 19.2, axa LEADER, prin intermediul masurii (M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTARII TERITORIULUI GAL BARAGANUL DE SUD-EST Descarca
Hotararea numarul 55 din 2018 – privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantei din partea S.C. FGCR – IFN S.A. in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Dotare cu echipamente a Serviciului SITUATII DE URGENTA” finantat prin 19.2, axa LEADER, prin intermediul masurii (M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTARII TERITORIULUI GAL BARAGANUL DE SUD-EST Descarca
Hotararea numarul 54 din 2018 – privind aprobarea bugetului final pentru proiectul “Dotarea cu echipamente a Serviciului SITUATIE DE URGENTA” finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – SubMasura 19.2. Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala Descarca
Hotararea numarul 53 din 2018 – privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a unui mandat de consilier Descarca
Hotararea numarul 52 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile iulie – septembrie 2018 Descarca
Hotararea numarul 51 din 2018 – privind completarea HCL Cuza Voda nr. 5/30.01.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 6/31.07.2007 privind atribuirea de denumiri strazilor din sate componente ale comunei Cuza-Voda, “NOMENCLATORUL STRADAL al comunei CUZA VODA, judetul CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 50 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cuza Voda pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 49 din 2018 – privind modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 48 din 2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajarea zonelor adiacente ale statiilor de autobuz” in comuna Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 47 din 2018 – privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Cuza Voda pe trimestrul I al anului 2018 Descarca
Hotararea numarul 46 din 2018 – privind cofinantarea obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC IN COMUNA CUZA VODA, JUDETul CALARASI” Descarca
Hotararea numarul 45 din 2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIRE SI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC IN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 44 din 2018 – privind aprobarea achizitiei de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd in cadru finantarii aditionale a proiectului “Controlul integrat al poluarii cu Nutrienti” in comuna Cuza Voda, judet Calarasi Descarca
Hotararea numarul 43 din 2018 – privind aprobarea P.U.Z. – “aprobarea P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE LATURILE S,E,V, sat Ceacu, comuna Cuza Voda, Tarla 83/3, Parcela 22 in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: Bogatu Gabriel Catalin Descarca
Hotararea numarul 42 din 2018 – privind aprobarea premiilor pentru participantii la concursurile organizate cu ocazia zilei de 1 IUNIE 2018 – ZIUA COPILULUI, in comuna Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 41 din 2018 – privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesionare a terenului intravilan, proprietatea publica a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in suprafata de 3057 mp, nr. Cadastral 24241, C.F. nr. 24241 Descarca
Hotararea numarul 40 din 2018 – privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesionare a terenului intravilan aflat in proprietatea privata a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, in suprafata totala de 24,2140 ha, nr. Cadastral 24702, CF 24702 si nr. Cadastral 24703, CF 24703 Descarca
Hotararea numarul 39 din 2018 – privind darea in folosinta gratuita, pe toata perioada existentei capacitatilor energetice, a suprafetei de 1227,8 mp, teren intravilan din domeniul public al comunei Cuza Voda, pentru realizarea lucrarii “MODERNIZAREA LEA JT in satul Cuza Voda, comuna Cuza Voda, vol 1, judetul CALARASI” in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. Descarca
Hotararea numarul 38 din 2018 – privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza Voda pentru anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 37 din 2018 – privind aprobarea infiintarii Serviciului de iluminat Public, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 36 din 2018 – privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) al comunei Cuza Voda pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 35 din 2018 – privind aprobarea actului aditional la PROTOCOLUL DE COLABORARE din cadrul parteneriatului incheiat intre comuna Cuza Voda reprezentata prin Consiliul Local al comunei Cuza Voda si organizatia nonguvernamentala ( nonprofit ) Asociatia “PADUREA COPIILOR” Descarca
Hotararea numarul 34 din 2018 – privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de apa si canalizare, serviciu public de interes local specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Cuza Voda prin reorganizarea Serviciului Public “Administrarea domeniului public si privat, gospodarirea apei si canalizare, paza si lucrari edilitare” din cadru aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 33 din 2018 – privind insusirea propunerii de concesionare si demararea procedurilor in vederea concesionarii terenului aflat in proprietatea privata a comunei Cuza Voda din Tarlaua 110/4 in suprafata de 24,2140 ha Descarca
Hotararea numarul 32 din 2018 – privind modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 31 din 2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video in comuna Cuza Voda” Descarca
Hotararea numarul 30 din 2018 – privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat “MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” finantat din fonduri europene nerambursabile, prin P.N.D.R – submasura 7.6. “Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” Descarca
Hotararea numarul 29 din 2018 – privind aprobarea Acordului de garantare in favoarea FGCR – IFN S.A. si a solicitarii de acordarea a scrisorii de garantie bancara de la F.G.C.R. – IFN S.A. in vederea obtinerii avansului pentru proiectul integrat “MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SIN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI” finantat din fonduri europene nerambursabile prin P.N.D.R. – submasura 7.6. “Investitii asociate cu protectia patrimoniului cultural” Descarca
Hotararea numarul 28 din 2018 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 27 din 2018 – privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 Descarca
Hotararea numarul 26 din 2018 – privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local pentru doamna Ioana CERBUREANU Descarca
Hotararea numarul 25 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din aprilie, mai si iunie 2018 Descarca
Hotararea numarul 24 din 2018 – privind aprobarea inregistrarii comunei Cuza Voda in Sistemul National Electronic de Plata online al taxelor si impozitelor locale utilizand carul bancar. Descarca
Hotararea numarul 23 din 2018 – privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cuza Voda pentru anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 22 din 2018 – privind aprobarea P.U.Z. – privind aprobarea P.U.Z. – CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE, comuna Cuza Voda, sat Ceacu, Cvartal 148, Parcela 1, Lot 2, CF 24155 in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: SC IZOCON MC SRL Descarca
Hotararea numarul 21 din 2018 – privind aprobarea P.U.Z. – “CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI SPATII DE DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE”, comuna Cuza Voda, Tarla 104/1, Parcela 1,2,3, CF 24118 in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: SC AGROTERAPIA SRL” Descarca
Hotararea numarul 20 din 2018 – privind revocarea HCL nr. 101 / 14.12.2017 privind aprobarea PUZ pentru Crearea unei unitati noi de productie brichete din resturi vegetale, beneficiar SC IZOCON MC SRL Descarca
Hotararea numarul 19 din 2018 – privind darea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiei “CONSTRUIRE si DOTARE CAMIN CULTURAL in sat CEACU, comuna CUZA VODA, judetul CALARASI”, a terenului intravilan in suprafata de 2714 mp apartinand domeniului public al comunei Cuza Voda catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. Descarca
Hotararea numarul 18 din 2018 – privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018 Descarca
Hotararea numarul 17 din 2018 – privind utilizarea excedentului anului 2017, in anul 2018, pentru finantarea cheltuielilor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii(sursa E) Descarca
Hotararea numarul 16 din 2018 – privind utilizarea excedentului anului 2017, in anul 2018, pentru finantarea cheltuielilor institutiilor publice (sursa A) Descarca
Hotararea numarul 15 din 2018 – privind aprobarea procedurii de lucru pentru inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda la Consiliul local al comunei CUZA VODA, judetul CALARASI Descarca
Hotararea numarul 14 din 2018 – privind aprobarea modificarii si completarii REGULAMENTULUI de organizare si functionare al SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA Descarca
Hotararea numarul 13 din 2018 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 12 din 2018 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul IV 2017 Descarca
Hotararea numarul 11 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului al comunei Cuza Voda, pentru sedintele din lunile februarie – aprilie 2018 Descarca
Hotararea numarul 10 din 2018 – privind completarea H.C.L. Cuza Voda nr. 42/2017 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 9 din 2018 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr. 18/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 8 din 2018 – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 6 din 2018 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018, in vederea repartizarii orelor de munca beneficiarilor de ajutor social Descarca
Hotararea numarul 5 din 2018 – modificarea si completarea HCL Cuza Voda nr. 6/ 31.01.2007 privind atribuirea de denumiri strazilor din datele componente ale comunei Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 4 din 2018 – privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Comuna Cuza Voda si Judetul Calarasi, Comuna Dragos Voda, Comuna Gradistea, Comuna Independenta si Comuna Vilcelele, in vederea realizarii proiectului “Modernizare si reabilitare DJ 306 tronson Cuza Voda (DN3) – Socoalele – limita judet Ialomita, km 0+000 – km 33+360” Descarca
Hotararea numarul 3 din 2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Cuza Voda, pentru sedinta extraordinara din data de 18 ianuarie 2018 Descarca
Hotararea numarul 2 din 2018 – privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare din excedentul bugetului local pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 105 din 2017 – privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Comuna Cuza Voda si Judetul Calarasi, Comuna Dragos Voda si Comuna Vilcelele, in vederea realizarii Proiectului “Modernizare si reabilitare DJ 306 tronson Cuza Voda (DN3) – Socoalele – limita judet Ialomita, km 0+000 – km 33+360” Descarca
Hotararea numarul 104 din 2017 – privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului local al comunei Cuza Voda nr. 100/14.12.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anului 2018, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 103 din 2017 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Descarca
Hotararea numarul 101 din 2017 – privind aprobarea P.U.Z. – CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE, comuna Cuza Voda, sat Ceacu, Cvartal 148, Parcela 1, Lot 2, CF 24155 in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: SC IZOCON MC SRL Descarca
Hotararea numarul 100 din 2017 – privind aprobarea stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, pentru comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 99 din 2017 – privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire locala pe raza comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 98 din 2017 – privind aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2018 – 2019, pentru unitatile de invatamant de pe raza comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 96 din 2017 – privind aprobarea alocarii sumei de 8.550 lei, in vederea achizitionarii unor pachete – cadou pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant din comuna Cuza Voda, cu ocazia sarbatorilor de iarna Descarca
Hotararea numarul 95 din 2017 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Descarca
Hotararea numarul 94 din 2017 – privind implementarea proiectului “DOTARE CU ECHIPAMENTE A SERVICIULUI DE URGENTA” Descarca
Hotararea numarul 84 din 2017 – insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 34 din 2017 – aprobarea bugetului local pe anul 2017, al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 33 din 2017 – aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 32 din 2017 – aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2016 Descarca
Hotararea numarul 31 din 2017 – completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Cuza Voda nr.18/1999 , privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 30 din 2017 – utilizarea excedentului anului 2016, in anul 2017, pentru finantarea cheltuierilor instituriilor publice finantate integral din venituri proprii (Sursa E) Descarca
Hotararea numarul 29 din 2017 – cofinantarea obiectivului de investitii “Modernizarea drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 28 din 2017 – cofinantarea obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizare unitate sanitara in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 27 din 2017 – cofinantarea obiectivului de investitii “Construire sediu primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 26 din 2017 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 25 din 2017 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizare unitate sanitara, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 24 din 2017 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie sediul primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi”, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia Descarca
Hotararea numarul 23 din 2017 – angajarea unei societati specializate in consultanta pentru intocmirea “Strategiei de Dezvoltare Locala 2017 – 2020, a comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 22 din 2017 – aprobarea realizarii proiectelor de anvelopare cladiri publice si depunerea lor in cadrul axei 3.1 B a Programului Operational Regional Descarca
Hotararea numarul 21 din 2017 – aprobarea investitie “Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 20 din 2017 – aprobarea investitie “Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 19 din 2017 – aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 18 din 2017 – aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia “Reabilitarea si modernizare unitate sanitara, in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 17 din 2017 – aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia “Constructie sediu primarie in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 16 din 2017 – reglementarea sanctiunilor si instalarea placutelor de orientare si avertizare pentru depozitarea deseurilor de catre cetatenii comunei CUZA VODA, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 15 din 2017 – stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus sanctiunea prestarii unor activitati in folosul comunitatii CUZA-VODA, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 13 din 2017 – aprobarea procedurii pentru inregistrarea, evidenta, radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii si unele reguli privind circulatia acestora in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 12 din 2017 – analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestru II 2016 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 2016 – 2019 Descarca
Hotararea numarul 11 din 2017 – aprobarea P.U.Z. DEZVOLTARE ACTIVITATI ECONOMICE ZONA P.C.T.F. – CHICIU, JUDETUL CALARASI, COMUNA CUZA VODA, in vederea schimbarii functiunii din zona cu destinatie speciala – S25 – punct de trecere frontiera in zona cu functiunea industrie/depozitare, beneficiar: JUDETUL CALARASI Descarca
Hotararea numarul 10 din 2017 – aprobarea P.U.Z. – RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE BRUTARIE SI SPATIU COMERCIAL, COMUNA CUZA VODA, SAT CEACU, U.T.R. 2 – cu functiunea dominanta de locuinte, in vederea aprobarii indicatorilor urbanistici pentru zona comert/servicii, prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, beneficiar: S.C. MARIANDRA S.R.L. Descarca
Hotararea numarul 6086 din 29.12.2016 – aprobarea P.U.Z. – RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE BRUTARIE SI SPATIU COMERCIAL, COMUNA CUZA VODA, SAT CEACU, U.T.R. 2 – cu functiunea dominanta de locuinte, in vederea aprobarii indicatorilor urbanistici pentru zona comert/servicii, prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, beneficiar: S.C. MARIANDRA S.R.L. Descarca
Hotararea numarul 47 din 2016 – aprobarea Intelegerii de Cooperare intre comuna Cuza Voda, judetul Calarasi, din Romania si localitatea Sadova,raionul Calarasi, din Republica Moldova Descarca
Hotararea numarul 46 din 2016 – rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 31 din 2016 – constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate Descarca
Hotararea numarul 30 din 2016 – alegerea Viceprimariului comunei Cuza Voda Descarca
Hotararea numarul 29 din 2016 – alegerea Presedintelui de sedinta Descarca
Hotararea numarul 28 din 2016 – declararea Consiliului local al comunei Cuza Voda, judetul Calarasi Descarca
Hotararea numarul 27 din 2016 – Validarea mandatelor consilierilor Descarca
Hotararea numarul 26 din 2016 – Alegerea Comisiei de validare Descarca
Hotararea numarul 25 din 2016 – implementarea proiectului “Modernizare si reabilitare camin cultural in sat Calarasii Vechi, comuna Cuza-Voda” Descarca
Hotararea numarul 24 din 2016 – incetarea contractului de concesiune nr 3723/2004 Descarca
Hotararea numarul 23 din 2016 – rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 22 din 2016 – atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cuza-Voda a unei suprafete de teren Descarca
Hotararea numarul 21 din 2016 – constatarea incetarii de drept a mandatului de viceprimar al comunei Cuza-Voda Descarca
Hotararea numarul 20 din 2016 – implementarea proiectului “Modernizarea drumului de acces agricol in comuna Cuza-Voda” Descarca
Hotararea numarul 19 din 2016 – acordarea unei sume doamnei Stroe Adriana ca ajutor de urgenta pentru refacerea locuintei Descarca
Hotararea numarul 18 din 2016 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 17 din 2016 – infiintarea unei asociatii sportive in comuna Cuza-Voda Descarca
Hotararea numarul 16 din 2016 – aprobarea modificarii organigramei Descarca
Hotararea numarul 15 din 2016 – atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cuza-Voda a unor suprafete de teren Descarca
Hotararea numarul 14 din 2016 – aprobarea cheltuielilor neeligibile actualizate ale obiectivului de investitie “Modernizare strazi in comuna Cuza-Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 13 din 2016 – aprobarea participarii comunei Cuza Voda la constituirea parteneriatului Grupul de Actiune Locala “Baraganul de Sud-Est” Descarca
Hotararea numarul 12 din 2016 – implementarea proiectului “Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Cuza Voda, judetul Calarasi” Descarca
Hotararea numarul 11 din 2016 – rectificarea bugetului local pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 10 din 2016 – prelungirea contractului de inchiriere nr. 240/9393/2003 Descarca
Hotararea numarul 09 din 2016 – utilizarea excedentului anului 2015 in 2016 Descarca
Hotararea numarul 08 din 2016 – incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015 Descarca
Hotararea numarul 07 din 2016 – stimularea participarii in invatamantul prescolar Descarca
Hotararea numarul 06 din 2016 – stabilirea modalitatii de inscriere in registrul agricol Descarca
Hotararea numarul 05 din 2016 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici Descarca
Hotararea numarul 04 din 2016 – aprobarea planului de actiuni si lucrari pentru anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 03 din 2016 – aprobarea bugetului local pe anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 02 din 2016 – utilizarea excedentului anului 2015 in anul 2016 Descarca
Hotararea numarul 01 din 2016 – acoperirea din excedentul bugetului local pe 2014 Descarca
Hotararea numarul 01 din 2007 -Hot nr.01-2007-rectificare BUGET – echilibrare 2006 Descarca
Hotararea numarul 40 din 2007 -Modificare organigrama Descarca
Hotararea numarul 39 din 2007 – rectificare BUGET Descarca
Hotararea numarul 38 din 2007 -Atestare apartenenta teren la domeniul privat al comunei Descarca